NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk driver 33 gjenbruksbutikker over hele landet – fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Vi har omtrent 1700 fantastiske frivillige som hver uke står på for å holde våre butikker åpne.

Overskuddet går til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge.

Skole, helse og vann er viktige områder innen bistandsarbeidet. Pengene som NLM GJENBRUK samler inn utgjør livsviktige forskjeller for barn, unge og voksne i den tredje verden.

Hva vi gjør

PROSJEKTER

NLM driver en rekke prosjekter. Her følger noen konkrete eksempler:

MONGOLIA: BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Det er mange mennesker med funksjonsnedsettelser i Mongolia, men det er lite kunnskap om både hva funksjonsnedsettelser innebærer og hvilke rettigheter man har. Mange tror at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres.

NLM ønsker å gjøre noe med dette. Derfor arbeider vi for tiden, med støtte fra Norad, med å kartlegge hvor mange barn som har slike behov i to fylker i Vest-Mongolia, og hvilke behov disse familiene har. Vi ønsker å lytte til deres egne ønsker og tanker og hvordan de selv mener at situasjonen kan bedres. Planen er at kartleggingen skal munne ut i et større, langsiktig prosjekt som tar sikte på å bevisstgjøre befolkningen og myndighetene om situasjonen og disse barnas rettigheter, slik at barn med funksjonsnedsettelser kan få en bedre hverdag og muligheter for fremtiden.

MALI: RESTAURERING AV GULLFELT

I 2017 startet NLM opp et pilotprosjekt i Mali, der restaurering og forvaltning av gullfeltområder står sentralt.

Grunnen i områdene der vi arbeider inneholder gull. Alle drømmer om den store gullklumpen som skal løse alle problemer. Skogen blir hogd ned og det graves store hull i jorbruksareal på jakt etter gull. Beiteområder blir dødsfeller for dyr og mennesker, og jord som blir flyttet bidrar til at elver endrer løp og/eller tørker ut.

Pilotprosjektet har som mål å mobilisere lokalsamfunnet til en bærekraftig forvaltning av naturressursene slik at en også har livsgrunnlag i framtiden.

NLMs lokale partner vil begynne prosjektet i tre landsbyer som er hardt rammet av gullgravingen.

Prosjektet vil gjennom holdningsskapende arbeid motivere befolkningen, i samarbeid med myndighetene, til å stille opp på dugnad, fylle hullene og plante trær som kan være nyttig for dagliglivet. På den måten kan områdene i framtiden bli dyrkbar mark.

KENYA: LIVSVIKTIG VANNPROSJEKT

I det tørre landskapet i Øst-Kenya er mangelen på rent vann prekær. Ved å lage gode systemer for å samle opp rent vann i regntidene, kan folk og dyr i området få tilstrekkelig og rent drikkevann i tørkeperiodene.

NLM driver et vann-, helse- og hygieneprosjekt i Tana River. Prosjektbasen ligger i Bangale, med prosjektsteder i hele distriktet, i en radius på 60 kilometer. Vi bidrar til bygging av forutsigbare dammer som blir drikkevannskilder for folk og husdyr, og helse- og hygieneundervisning som en del av vannprosjektet. Enkel undervisning innen helse og hygiene forbedrer hverdagen for både barn og voksne.

NLM er opptatt av at lokalsamfunnet bidrar så mye som mulig selv, og dette gjenspeiles tydelig i prosjektet. Ved hjelp av sterk lokal deltagelse er den første sisternen helt ferdig og sikrer allerede vann til menneskene rundt, og flere sisterner er under utgraving.

ETIOPIA: LIVGIVENDE HJELP TIL MØDRE OG BARN

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste. Derfor vil én av 40 etiopiske kvinner dø av svangerskapsrelaterte komplikasjoner (i Norge er tallet én av 76 000). Fødselskomplikasjoner og manglende kompetanse og utstyr fører også til at mange nyfødte barn dør.

I 2008 begynte NLM prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM), hvor man tar sikte på å gjøre en rekke helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner på landsbygda, fra grunnleggende svangerskaps-omsorg til akutt keisersnitt. Personell på helsestasjoner i distriktene trenes og utstyres slik at fødselshjelp blir mer tilgjengelig lokalt, ikke bare på fjerntliggende sykehus. RMM har vist seg å være svært vellykket når det gjelder å redusere dødsfall forbundet med fødsler. I dag drives RMM-prosjektet over store deler av Sørvest-Etiopia. Historisk sett har NLM hatt en viktig rolle i oppbygningen av sykehusene i Sør-Etiopia.

Gjennom RMM-prosjektet vil sykehusene (som i dag drives av etiopiske myndigheter) ved hjelp av både helsepersonell fra NLM og økonomisk støtte nå fungere som treningssentre for kompetansebygging av personell til helsesentrene i distriktene.

INDONESIA: TILBUD FOR PSYKISK SYKE

I Indonesia blir pasienter med psykiske lidelser ofte isolert fra venner og familie under innleggelse og de fleste får ikke besøk. Det er et stort behov for helsehjelp og kunnskapsformidling om slike lidelser. NLM ønsker å bidra til et forbedret tilbud til psykisk syke og reduksjon av stigma rundt psykiske lidelser.

Gjennom det mentale helseprosjektet i Medan på Sumatra samarbeider NLM med etablerte statlige institusjoner om et bedre helsetilbud. Vi vil arbeide for holdningsendring og økt kompetanse, og ønsker å starte selvfinansierte aktiviteter hvor personell og pasienter bidrar sammen og vil arbeide for en økt kontakt mellom pasienter og familie.

SØR AMERIKA: FAMILIEPROSJEKT

I Bolivia og Peru er vi med og støtter et viktig informasjonsarbeid blant barn og unge.

Om oss

NLM Gjenbruk er en kjede av gjenbruksbutikker som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband. Våre butikker drives ved frivillig innsats fra 1700 medarbeidere. Alt overskudd går til Norsk Luthersk Misjonssambands bistands- og diakonale arbeid i Asia, Afrika og Sør-Amerika, samt NLMs tre nærmiljøsentre/frivilligsentraler i Norge.

Alle våre butikker serverer gratis kaffe, vafler eller noe annet å bite i, og slik fungerer også butikkene som lokale nærmiljøsentre.

Butikkene har biler som kan hente og bringe dersom du ønsker å bidra med varer. Vi tar også imot dødsbo.

Ved å være en kanal for gjenbruk av varer i Norge, lar vi også andre få være med på det vi ønsker: å skape bærekraft – lokalt og globalt.